अतिथि स्वागत गर्न ओछ्याइने रातो कार्पेटमा पनि भ्रष्टाचार