इण्टरनेट शुल्क समायोजनका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिने