पाँचथर पावरको शेयर बिक्री हुँदै, प्रभुको शेयर समायोजन