स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीरः मुख्यमन्त्री राई