ओली प्रधानमन्त्री र सेरेमोनियल अध्यक्ष, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष