प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीदेखि सरसफाइ दूत धुर्मुसकै नगरमा छैन शौचालय