होलीको आशिषः घरमा सुरक्षित चर्पी बनाउनु, स्वस्थ रहनु