पन्ध्र दिनभित्र संस्था नवीकरण गर्न समय, नगरे खारेज