अब हिंसाका कुरा जनता र देशको विरुद्धमाः काबा प्रधानमन्त्री