शङ्खधर साख्वाः न्याय र समानताका अभियान्ताः प्रधानमन्त्री