‘पेमा छयोलिङ गुम्बा’ओझेलमा, स्थानीय सरकारको बेवास्ता