पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सेल्फी भ्रमणको उद्देश्य के हो ?